Algemene voorwaarden voor Verhuurders Versie oktober 2021

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities 

Artikel 2 Identiteit Opdrachtnemer 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Artikel 4 Geheimhouding 

Artikel 5 Integriteit 

Artikel 6 Persoonsgegevens en privacy 

Artikel 7 Totstandkoming overeenkomst/opdracht 

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever 

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtnemer 

Artikel 10 Duur van de overeenkomst 

Artikel 11 Wijziging van de opdracht (meer en minder werk) 

Artikel 12 Opzegging 

Artikel 13 Kosten en vergoeding 

Artikel 14 Termijnen 

Artikel 15 Opschorting, retentie en ontbinding 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

Artikel 17 Verzekeringen en belastingen 

Artikel 18 Faillissement 

Artikel 19 Tekortkoming of klacht 

Artikel 20 Geschillen 

Artikel 21 Wijzigingsbeding 

Artikel 22 Aanvullende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. Aan eigen algemene voorwaarden van
Opdrachtgever komt geen werking toe, tenzij deze door partijen zijn aanvaard.
Beheer: het administratief/financieel en/of technisch beheer als aangegeven in de beheersovereenkomst,
Opdracht tot Dienstverlening of in deze voorwaarden.
Beheervergoeding: de door Opdrachtgever aan KBS Vastgoedbeheer verschuldigde tegenprestatie voor diens
beheerwerkzaamheden.
BW: Burgerlijk Wetboek
Derden: Partijen die niet direct bij de overeenkomst zijn betrokken.
Eigenaar: Rechthebbende van het object. Eigenaar wordt in deze overeenkomst ook wel de opdrachtgever
genoemd.
Elektronische wijze: iedere vorm van elektronische gegevensuitwisseling met een ander. Onder verzenden
langs elektronische weg is bijvoorbeeld te begrijpen het versturen van een e-mailbericht.
Object: het object of de objecten zoals beschreven in de Opdracht tot Dienstverlening of
beheersovereenkomst. Of objecten die nadien door Opdrachtgever zijn toegevoegd.
Opdrachtnemer: de (rechts)persoon waaraan Opdrachtgever in de Opdracht tot Dienstverlening opdracht
heeft gegeven om een Bemiddeling of het Beheer te verrichten, alsmede diens rechtsopvolgers onder
algemene of bijzondere titel.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die opdracht heeft gegeven om een Bemiddeling of het Beheer te
verrichten, alsmede diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
Overeenkomst: de Opdracht tot dienstverlening, zoals afgesproken tussen partijen.
Schriftelijk: communicatie per e-mail, per post of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden
gesteld.

Artikel 2 – Identiteit Opdrachtnemer

KBS Vastgoedbeheer
Van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen
Nederland
Telefoonnummer: 024 7370289
E-mail: info@kbsvastgoedbeheer.nl

KVK-nummer: 60799471
BTW-nummer: NL 854064631B01
www.kbsvastgoedbeheer.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en alle
(overige)(rechts) handelingen die KBS Vastgoedbeheer B.V. (opdrachtnemer), sluit met haar
Opdrachtgevers in de hoedanigheid van verhuurder, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KBS Vastgoedbeheer,
voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in
te zien en zullen zij op verzoek van de Opdrachtgever de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk,
kosteloos, toezenden.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, of nietig worden, blijft de geldigheid
van de overige voorwaarden in stand. De niet toepasbare bepaling wordt vervangen door een
bepaling die het dichtst bij het doel van de niet toepasbare bepaling aansluit.
3.4 Indien dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, kan de Opdrachtgever zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 KBS Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving deze algemene
voorwaarden te wijzigen.
3.6 Deze algemene voorwaarden en alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten/opdrachten gesloten tussen KBS Vastgoedbeheer en Opdrachtgever. Eventuele
algemene voorwaarden opgesteld door Opdrachtgever zijn niet van toepassing en bindt KBS
Vastgoedbeheer nimmer. Andere algemene voorwaarden dan deze worden nadrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 4 – Geheimhouding

4.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding ten opzichte van derden van al hetgeen
partijen ter zake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van de wederpartij bekend wordt, behoudens
voor eenieder toegankelijke informatie alsmede in de hierna genoemde situaties.
4.2 De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, vervat in rapporten, tekeningen,
ontwerpen, documenten en overige gegevensbronnen, die partijen aan elkaar ter beschikking stellen
in het kader van de overeenkomst.
4.3 Partijen zullen de betreffende informatie uitsluitend in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst verwerken en/of gebruiken en zullen die niet aan derden verstrekken, anders dan
wanneer dit noodzakelijk is voor de, uit hoofde van de overeenkomst, te verrichten werkzaamheden
en/of een partij hiertoe gedwongen wordt krachtens een rechterlijke uitspraak of openbaarmaking
zijn grondslag vindt in een wettelijke verplichting.
4.4 Partijen zijn verplicht het bepaalde in dit lid bovendien op te leggen aan derden, welke door hen
ingeschakeld worden bij de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst. Onder derden worden
mede verstaan, vennootschappen behorend tot het concern waartoe een partij behoort.
4.5 Het is Opdrachtgever verboden informatie die hij ter zake van de opdracht van KBS Vastgoedbeheer
ontvangt, zonder voorafgaande toestemming, door te geven. Indien Opdrachtgever in strijd met de
geheimhouding handelt, kan Opdrachtgever een boete van €5.000,- worden opgelegd per overtreding.

Artikel 5 – Integriteit

5.1 Partijen zijn ermee bekend dat in de relatie tussen hen zorgvuldigheid, maatschappelijke
aanvaardbaarheden en integriteit van wezenlijk belang zijn.
5.2 Ieder der partijen, eventuele medewerkers, alsmede door een partij ingeschakelde derden daar onder
begrepen, staat ervoor in dat iedere tegenstrijdigheid tussen persoonlijke en zakelijke activiteiten
dienen te worden vermeden.
5.3 Wanneer één der partijen van mening is dat naleving van dit artikel door haar in het geding is of komt,
zal deze de wederpartij onverwijld op de hoogte stellen. Partijen zullen dan maatregelen nemen die
naar omstandigheden adequaat en opportuun zijn.
5.4 Een partij staat ervoor in dat een door haar in te schakelen derde(n) en eventuele medewerkers van
die derde(n) daar mede onder begrepen, het bepaalde in dit artikel naleeft.

Artikel 6 – Persoonsgegevens en privacy

6.1 De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van KBS
Vastgoedbeheer.
6.2 KBS Vastgoedbeheer verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden.
6.3 De geregistreerde gegevens worden door KBS Vastgoedbeheer uitsluitend gebruikt ten behoeve van
de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
6.4 De wijze waarop gebruik wordt gemaakt en om wordt gegaan met persoonsgegevens staat uitgewerkt
in de privacyverklaring welke u terug kunt vinden op de desbetreffende website.

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst/opdracht

7.1 De overeenkomst of opdracht komt tot stand door aanbod en aanvaarding, zoals bedoeld in artikel
6:217 BW. De overeenkomst of opdracht komt vervolgens niet eerder tot stand dan door
ondertekening of bevestiging vanuit KBS Vastgoedbeheer.
7.2 Mondelinge afspraken binden KBS Vastgoedbeheer eerst nadat deze schriftelijk door KBS
Vastgoedbeheer zijn bevestigd dan wel zodra KBS Vastgoedbeheer met instemming van
Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KBS Vastgoedbeheer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Tevens zal KBS Vastgoedbeheer passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen omtrent betaling via elektronische weg.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever verleent zijn volledige en onverwijlde medewerking aan de uitvoering van de opdracht
door KBS Vastgoedbeheer.
8.2 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die KBS Vastgoedbeheer bij het vervullen van haar
opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
8.3 Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan KBS Vastgoedbeheer,
behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Opdrachtgever brengt, indien van
toepassing, buiten KBS Vastgoedbeheer om geen overeenkomsten tot stand ten aanzien van
onroerende zaken die onderwerp zijn van de opdracht en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
8.4 Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van KBS Vastgoedbeheer onverwijld alle informatie en
stukken aan KBS Vastgoedbeheer te verstrekken waar KBS Vastgoedbeheer om verzoekt met het oog
op het kunnen uitvoeren van de opdracht. Verder verstrekt Opdrachtgever uit eigen beweging aan
KBS Vastgoedbeheer onverwijld alle (wijzigingen in) informatie en stukken die nuttig, nodig of
noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Meer in het bijzonder dient
Opdrachtgever KBS Vastgoedbeheer onverwijld op de hoogte te stellen van de feitelijke en de
juridische gesteldheid van de onroerende zaken die onderwerp zijn van de opdracht en van eventuele
wijzigingen daarin.
8.5 Opdrachtgever sluit de overeenkomst ten aanzien van de onroerende zaken waarop de opdracht
betrekking heeft geheel voor eigen rekening en risico en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig
verstrekken van alle informatie die zij aan de wederpartij bij die overeenkomst behoort te
verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot de informatie die KBS Vastgoedbeheer als verkoper van
een onroerende zaak aan haar wederpartij als koper dient te verstrekken met betrekking tot de
juridische en feitelijke gesteldheid van die onroerende zaak.
8.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die KBS Vastgoedbeheer lijdt als gevolg van de
uitvoering van de opdracht, waaronder alle schade als gevolg van het niet of niet tijdig verstrekt en
het niet volledig, onjuist of misleidend zijn van door Opdrachtgever aan KBS Vastgoedbeheer te
verstrekken informatie.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart KBS Vastgoedbeheer van alle aanspraken van derden verband houdend met
de uitvoering door KBS Vastgoedbeheer van de opdracht en vergoedt aan KBS Vastgoedbeheer alle
schade en kosten, waaronder alle in- en buiten gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand,
die zij in dit verband lijdt respectievelijk maakt.

Artikel 9 – Verplichting Opdrachtnemer

9.1 KBS Vastgoedbeheer is gehouden de overeenkomst op deskundige tevens zorgvuldige wijze en
conform de, hiervoor in haar branche geldende, maatstaven uit te voeren.
9.2 KBS Vastgoedbeheer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te
beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en KBS Vastgoedbeheer
de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.
9.3 KBS Vastgoedbeheer zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever
gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van KBS
Vastgoedbeheer en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit
Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens KBS Vastgoedbeheer, met uitzondering van
eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het
beoogde resultaat.

Artikel 10 – Duur van de overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tot bemiddeling en/of beheer loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht (meer en minder werk)

11.1 De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst van KBS Vastgoedbeheer op te
dragen.
11.2 KBS Vastgoedbeheer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
11.3 Niet schriftelijk is opgedragen, of
11.4 Tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden, of
11.5 Zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
11.6 Niet in zijn belang zou zijn, of
11.7 Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten
aanzien van de opdracht.

Artikel 12 – Opzegging

12.1 Voor beëindiging van de overeenkomst of opdracht is rechtsgeldig opzegging noodzakelijk. De
opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. De termijn van opzegging bedraagt 3
maanden. Deze termijn gaat in op de eerste van de maand volgend op de ontvangstdatum van de
aangetekende opzegging. Opzegging kan plaatsvinden zonder opgave van redenen beiderzijds.
12.2 De in de overeenkomst genoemde tarieven en voorwaarden berusten op de tarieven en voorwaarden
welke door KBS Vastgoedbeheer worden gehanteerd. Ingeval de door KBS Vastgoedbeheer
gehanteerde tarieven en voorwaarden wijzigingen ondergaan, kan Beheerder Opdrachtgever
aanpassing van betreffende tarieven en voorwaarden voorstellen. Indien partijen met betrekking tot
deze wijzigingen geen overeenstemming bereiken, is ieder der partijen bevoegd, in afwijking van
artikel 2, de overeenkomst per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Gedurende deze 3 maanden gelden de
overeengekomen tarieven.
12.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot (schade)vergoeding als gevolg van beëindiging of
opschorting van de Opdracht.
12.4 De overeenkomst kan per direct, zonder nadere ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, door
een partij worden beëindigd, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, ingeval de
andere partij betrokken is bij dan wel onderwerp is van een situatie van:
a. Overlijden (ontbinding van een rechtspersoon daar mede onder begrepen);
b. Staking van bedrijfsvoering;
c. Aanbieding van een akkoord buiten faillissement, conservatoir en/of executoriaal beslag op
een substantieel deel van haar vermogen of verlies van de vrije beschikking hierover;
d. Inbeslagneming van één of meer van de in de overeenkomst betrokken objecten;
e. Overtreding van het bepaalde in het artikel inzake geheimhouding;
f. Reputatieschade. Onder reputatieschade wordt verstaan de situatie waarin de reputatie
en/of integriteit van één van partijen zodanig is geschaad dat medewerking aan verdere
samenwerking van de andere partij redelijkerwijze niet meer kan worden gevergd.;
g. Veroordeling tot het plegen van fraude of (aanvraag) van surseance van betaling;
h. Faillissement;
i. Onder curatele stelling, onder bewindstelling of onder toezichtstelling;
j. Het object in eigendom wordt overgedragen aan een derde. Als een gedeelte van de in de
Overeenkomst genoemde Objecten in eigendom is overgedragen aan een derde,
economische eigendomsoverdracht hier mede onder begrepen, blijft de Overeenkomst in
stand voor de Objecten die niet bij de levering zijn betrokken;
k. Geheel of gedeeltelijk tenietgaan van alle respectievelijk een deel van de in de overeenkomst
genoemde object(en), per de datum van het gehele of gedeeltelijke tenietgaan.

Artikel 13 – Kosten en vergoeding

13.1 Bij een Beheeropdracht gelden de condities voor wat betreft kosten en vergoeding zoals omschreven
in de Beheersovereenkomst.
13.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vergoedt Opdrachtgever alle (on)kosten die KBS
Vastgoedbeheer ten behoeve van Opdrachtgever maakt bij de uitvoering van de opdracht, waaronder
de kosten voor het inwinnen van informatie van Opdrachtgever of derden met betrekking tot de
onroerende zaken die onderwerp zijn van de opdracht.
13.3 Indien de opdracht wordt opgezegd door Opdrachtgever of de uitvoering daarvan wordt opgeschort,
is Opdrachtgever aan KBS Vastgoedbeheer een vergoeding verschuldigd gelijk aan 20 (twintig) procent
van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest bij vervulling van de taken, uitgaande van de laatst
gehanteerde huursom voor de onroerende zaken die onderwerp zijn van de opdracht. De uit hoofde
van dit lid verschuldigde vergoeding bedraagt minimaal € 500,00 exclusief omzetbelasting en laat
onverlet het bepaalde in artikel 5.2.
13.4 Indien Opdrachtgever na te zijn aangemaand na de in de aanmaning gestelde termijn nog in gebreke
blijft betalen, is zij tevens buitengerechtelijke incassokosten aan de Beheerder verschuldigd, welke
kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- , onverminderd
het recht van de Beheerder om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien die meer
bedragen.

Artikel 14 – Termijnen

14.1 Opgegeven termijnen waarbinnen door KBS Vastgoedbeheer de werkzaamheden moeten zijn verricht
c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 Indien KBS Vastgoedbeheer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, dan wel niet tijdig, nakomt
dient KBS Vastgoedbeheer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
14.3 KBS Vastgoedbeheer is bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van
Opdrachtgever, vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te
verrichten werkzaamheden te starten, althans deze voort te zetten.

Artikel 15 – Opschorting, retentie en ontbinding

15.1 Indien de Opdrachtgever in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins zijn verplichtingen
uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is KBS Vastgoedbeheer onverminderd haar rechten uit
de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst, bevoegd om
de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk de
overeenkomst te ontbinden.
15.2 Indien de Opdrachtgever in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins zijn verplichtingen
uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is KBS Vastgoedbeheer onverminderd haar rechten uit
de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om
zich te beroepen op het retentierecht en daarmee nakoming van haar verplichting tot het verrichten
van werkzaamheden op te schorten.
15.3 Bij opschorting van haar prestaties, het uitoefenen van het retentierecht of ontbinding van
onderhavige overeenkomst, op grond van dit artikel, is KBS Vastgoedbeheer op geen enkele wijze
aansprakelijk voor enige schade.
15.4 Opdrachtnemer is in aanvulling op zijn wettelijke opschortingsbevoegdheid, bevoegd om de uitvoering
van de Opdracht op te schorten indien en zodra de onroerende zaken die onderwerp zijn van de
overeenkomst niet langer in gebruik zijn en/of leegstaan.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtgever blijft als eigenaar contractspartij, ondanks dat KBS Vastgoedbeheer in naam van en
voor rekening van Opdrachtgever handelt. KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor de
handelingen in naam van Opdrachtgever voor zover deze binnen de overeengekomen taken vallen of
handelingen die redelijkerwijs aan deze taken verbonden zijn.
16.2 KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor de schade die haar niet kan worden toegerekend op
grond van artikel 6:98 BW.
16.3 KBS Vastgoedbeheer is aansprakelijk voor de schade, ontstaan bij de uitvoering van de
werkzaamheden ten behoeve van het beheer, welke is veroorzaakt door KBS Vastgoedbeheer zelf of
derden voor wie KBS Vastgoedbeheer verantwoordelijk is, tenzij KBS Vastgoedbeheer kan aantonen
dat de schade niet te wijten is aan opzet, schuld of nalatigheid zijnerzijds of degenen voor wie KBS
Vastgoedbeheer verantwoordelijk is. In de situatie bedoeld in de vorige volzin zal Opdrachtgever KBS
Vastgoedbeheer vrijwaren voor aanspraken van derden tot schadevergoeding. Onder derden zijn ook
begrepen de huurders met wie KBS Vastgoedbeheer huurcontracten heeft gesloten.
16.4 KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien KBS
Vastgoedbeheer ter zake van de uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden is uitgegaan
van de, door Opdrachtgever, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aan de kant van
KBS Vastgoedbeheer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
16.5 In het geval van administratieve vergissingen of gebreken aan de zijde van KBS Vastgoedbeheer, is KBS
Vastgoedbeheer jegens de Opdrachtgever verplicht en gerechtigd onmiddellijk na constatering zelf en
op zijn kosten voor herstel daarvan zorg te dragen. In het geval de Opdrachtgever als gevolg daarvan
schade lijdt en die schade minder is dan € 250,00 per geval zal de Opdrachtgever geen aanspraak
maken op vergoeding daarvan behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
16.6 KBS Vastgoedbeheer dient te allen tijde te handelen volgens de wet. Wanneer Opdrachtgever (kale)
huurprijzen en/of voorschotten servicekosten aan huurder in rekening brengt hoger dan volgens de
wet is toegestaan en Opdrachtgever raakt hierover in conflict met huurder, dient KBS Vastgoedbeheer
de belangen van huurder te behartigen en Opdrachtgever te verzoeken huurprijs en/of voorschot
servicekosten aan te passen conform de wetgeving.
16.7 KBS Vastgoedbeheer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet, of niet juist, nakomen
van de (wettelijke) verplichtingen van Opdrachtgever als Opdrachtgever aan zijn of haar huurder(s).
16.8 KBS Vastgoedbeheer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen uitvoeren van,
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, indien er sprake is van overmacht.
16.9 KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van beheerstaken die onder het goed
opdrachtnemerschap van beheerder vallen, indien Opdrachtgever deze taken nadrukkelijk niet in de
Beheersovereenkomst heeft betrokken.

Artikel 17 – Verzekeringen en belastingen

17.1 Opdrachtgever is als eigenaar als belastingplichtige verplicht om zorg te dragen voor alle relevante
belastingen. Deze verplichting komt nimmer aan KBS toe.
17.2 Opdrachtgever is als eigenaar verplicht om zorg te dragen voor alle relevante verzekeringen. Deze
verplichting komt nimmer aan KBS toe.

Artikel 18 – Faillissement

Indien de wederpartij komt te verkeren in staat van faillissement, surseance van betaling of onder
curatele (ingevolge het burgerlijk wetboek dan wel de faillissementswet) wordt gesteld, dan wel het
bedrijf wordt stilgelegd, vereffening of liquidatie van het bedrijf volgt, wordt de wederpartij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en is KBS Vastgoedbeheer gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de verder haar toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling
of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q.
ontbonden te verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In de
voorkomende gevallen is KBS Vastgoedbeheer gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar
toekomende te vorderen.

Artikel 19 – Tekortkoming of klacht

19.1 Indien een der partijen tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de ander,
dient de ander hem, schriftelijk en/of elektronisch, in ieder geval in de gelegenheid te stellen de
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en/of schade te beperken en/of schade op te
heffen.
19.2 Blijft nakoming binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn uit, dan is de aangemaande partij in
verzuim en is deze partij verplicht de schade die de andere partij daardoor lijdt te vergoeden.
19.3 Klachten over de door Beheerder verrichtte werkzaamheden dienen door de Eigenaar binnen
bekwame tijd na ontdekking schriftelijk en/ of elektronisch te worden gemeld aan de Beheerder. Een
termijn van dertig dagen is in ieder geval tijdig. Doet de Eigenaar dit niet binnen deze bekwame tijd,
dan vervalt het recht voor de Eigenaar om (herstel) werkzaamheden en/of schade van de Beheerder
te vorderen. De Beheerder verplicht zich na ontvangst van de melding binnen vijftien dagen
inhoudelijk te reageren.
19.4 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend middels de mail of per post.

Artikel 20 – Geschillen

20.1 Op overeenkomsten tussen KBS Vastgoedbeheer en de Opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit
deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
20.2 Geschillen tussen de Opdrachtgever en KBS Vastgoedbeheer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door KBS Vastgoedbeheer te leveren of geleverde diensten,
kunnen zowel door de Opdrachtgever als KBS Vastgoedbeheer worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter.
20.3 KBS Vastgoedbeheer komt de bevoegdheid toe, voor zover de wet zich hier niet dwingendrechtelijk
tegen verzet, een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar KBS
Vastgoedbeheer is gevestigd.

Artikel 21 – Wijzigingsbeding

21.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze
kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.
Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die
wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 22 – Aanvullende bepalingen

22.1 Opdrachtgever verklaart gerechtvaardigd Opdrachtgever te zijn van de woonruimte en heeft
toestemming van haar hypotheekverstrekker, VVE, woningcorporatie, om de woonruimte te mogen
verhuren c.q. in beheer te geven.
22.2 Opdrachtgever verklaart voorts haar inboedel c.q. opstalverzekeraar te hebben ingelicht omtrent het
verhuren van de woonruimte.
22.3 Opdrachtgever is lopende de huurovereenkomst zelf verantwoordelijk voor het regelmatig
controleren van de woonruimte, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
22.4 Opdrachtgever is verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan
een nieuwe huurder.
22.5 Het is geen der partijen toegestaan (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij.
22.6 Bij de uitleg van de bepalingen in de overeenkomst, alsmede de algemene voorwaarden zullen, in
geval van onduidelijkheid of onenigheid deze bepaling niet worden tegengeworpen aan de partij die
de betreffende bepaling geeft geschreven dan wel geacht wordt te hebben geschreven, alleen maar
vanwege het feit dat de partij penvoerder is geweest/geacht wordt te zijn geweest.