Privacyverklaring KBS Vastgoedbeheer: versie oktober 2021

1. Persoonsgegevens

1. Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van het KBS Vastgoedbeheer wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker
geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik
van het KBS Vastgoedbeheer (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid
van KBS Vastgoedbeheer kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.
Bij registratie door middel van het inschrijfformulier worden voorts de volgende gegevens verzameld:
 Naam;
 Adresgegevens;
 Telefoonnummer;
 Geslacht;
 Geboortedatum;
 Gegevens over werk en/of studie en inkomsten daaruit.
2. Doeleinden van het gebruik
KBS Vastgoedbeheer gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende
doeleinden:
A. Onderzoek van gebruik van het KBS Vastgoedbeheer
KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het KBS
Vastgoedbeheer voor onderzoek. Doel hiervan is het KBS Vastgoedbeheer, het gebruiksgemak en
dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt.
B. Personalisatie
KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het KBS
Vastgoedbeheer ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die u
verstrekt op het KBS Vastgoedbeheer en gegevens verkregen via uw KBS Vastgoedbeheer account, de
KBS Vastgoedbeheer Desk en/of andere bronnen kan KBS Vastgoedbeheer deze gegevens gebruiken
om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het KBS
Vastgoedbeheer worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd, zodat dit beter aansluit bij uw
interesses. Daarnaast kunnen op het KBS Vastgoedbeheer of op andere websites gerichter
advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van het KBS Vastgoedbeheer geeft u hier, voor
zover nodig, toestemming voor.
C. Beveiliging van het KBS Vastgoedbeheer
IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het KBS Vastgoedbeheer te kunnen
detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’/‘crawlen’
(doorzoeken) van het KBS Vastgoedbeheer als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw KBS Vastgoedbeheer account

1. Soort persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op het KBS Vastgoedbeheer kunt u een
persoonlijk KBS Vastgoedbeheer account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een
e-mailadres en een wachtwoord verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende
(persoons)gegevens invullen: uw naam, adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast kunt u (ook
zonder KBS Vastgoedbeheer account) op het KBS Vastgoedbeheer gegevens achterlaten ten behoeve
van het gebruik van de op het KBS Vastgoedbeheer aangeboden diensten. KBS Vastgoedbeheer biedt
u de mogelijkheid om in te loggen op KBS Vastgoedbeheer met behulp van uw account bij derde
partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal
accountgegevens (naam, e-mailadres en geslacht) automatisch ingevuld met de (persoons)gegevens
die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. KBS Vastgoedbeheer vraagt deze gegevens
uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw KBS
Vastgoedbeheer account.
2. Doeleinden van het gebruik
KBS Vastgoedbeheer gebruikt de (persoons)gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door
u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:
A. Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account.
Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.
B. Diensten van het KBS Vastgoedbeheer
De (persoons)gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer
verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via het KBS
Vastgoedbeheer, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:
− het maken van een selectie van mogelijke huurders;
− het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in
onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
− het bewaren van onroerend goed objecten inclusief de eventueel door u gegeven en daarbij
behorende objectscore en notities. De objectscore wordt geanonimiseerd gedeeld met de
makelaar die het betreffende object in verkoop heeft. De notities worden niet gedeeld met
derden;
− het verzorgen van de communicatie met een makelaar. Zo kunt u bijvoorbeeld via het KBS
Vastgoedbeheer een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan
ook zonder KBS Vastgoedbeheer account, maar dan dient u wel uw naam, adres en e-mail
adres in te vullen) of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend
goed object;
− het delen van uw persoonsgegevens met uw makelaar om te bevestigen dat u de verkoper
bent van het onroerend goed object;
− het aan u toesturen van (KBS Vastgoedbeheer) statistieken met betrekking tot uw onroerend
goed object op het KBS Vastgoedbeheer;
− het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden of anderen;
− het doorgeven van uw verhuizing en waar nodig en van toepassing die van uw
medeverhuizers aan bedrijven die u zelf hebt geselecteerd inclusief de daarvoor door u
verstrekte gegeven;
− het delen van uw persoonsgegevens, uw zoekprofiel en onroerend goed objecten die u
interessant vindt met uw makelaar;
− het vergelijken van uw zoekprofiel en aanbod met dat van andere gebruikers van het KBS
Vastgoedbeheer en het tonen van uw onroerend goed aan andere KBS Vastgoedbeheer
gebruikers en hun makelaar;
− het door KBS Vastgoedbeheer vragen om en het publiceren of verzamelen van uw
beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of makelaarskantoren op het KBS
Vastgoedbeheer. Hierop is het Makelaarsbeoordelingenreglement van toepassing.
3. E-mail marketing
Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt KBS Vastgoedbeheer uw e-mailadres voor het
versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van KBS Vastgoedbeheer.
Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij KBS Vastgoedbeheer aangesloten partners
bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed,
woning/kantoor, interieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van KBS
Vastgoedbeheer ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.
4. Personalisatie
KBS Vastgoedbeheer gebruikt de gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het
KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie
met gegevens verkregen uit de KBS Vastgoedbeheer Desk en andere bronnen en door uw gebruik van
het KBS Vastgoedbeheer, kan KBS Vastgoedbeheer een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van
deze gegevens kan de content op het KBS Vastgoedbeheer worden geoptimaliseerd en
gepersonaliseerd, zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Hetzelfde geldt voor marketing berichten
van KBS Vastgoedbeheer, indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Daarnaast kunnen hierdoor op het
KBS Vastgoedbeheer of op andere websites gerichter advertenties getoond worden of kan KBS
Vastgoedbeheer u objecten toesturen die voor u interessant kunnen zijn. Door gebruik te maken van
een KBS Vastgoedbeheer account of uw gegevens elders op het KBS Vastgoedbeheer achter te laten
geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.
5. Klantcontact en facturering
De gegevens uit uw KBS Vastgoedbeheer account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte
gegevens kunnen tevens door KBS Vastgoedbeheer worden gebruikt voor het behandelen van uw
vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie. De door u
verstrekte gegevens kunnen tevens door KBS Vastgoedbeheer worden gebruikt voor het verzenden
van facturen voor de door u aanschafte producten of diensten en ter verificatie van uw identiteit.
6. Onderzoek
De gegevens uit uw account en de door u op het KBS Vastgoedbeheer verstrekte gegevens kan KBS
Vastgoedbeheer tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om haar producten en
diensten te verbeteren of meer inzicht te verkrijgen in de markt. KBS Vastgoedbeheer gebruikt waar
mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele
bezoeker.

3. Bewaartermijn

KBS Vastgoedbeheer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast is KBS Vastgoedbeheer gebonden aan een
aantal wettelijke bewaartermijnen:

CategorieBewaar termijn
Verplichting voor het bewaren van boekhouding en administratie7 jaar
Klachten7 jaar
Betalingsoverzicht | facturen7 jaar

Indien er geen opdracht ontstaat worden de gegevens uiterlijk na drie maanden verwijderd.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

KBS Vastgoedbeheer verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KBS Vastgoedbeheer blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiligingsmaatregelen

KBS Vastgoedbeheer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of
mail via info@kbsvastgoedbeheer.nl

6. Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft hij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door KBS Vastgoedbeheer en heeft hij het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@kbsvastgoedbeheer.nl

7. Klachtrecht

KBS Vastgoedbeheer wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij KBS Vastgoedbeheer geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.