Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.kbsvastgoedbeheer.nl die wordt beheerd door Envolutions. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Envolutions en KBS Vastgoedbeheer zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Envolutions garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Envolutions en KBS Vastgoedbeheer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie voortvloeiend uit een daadwerkelijke overeenkomst is leidend.

Op basis van de het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Envolutions of KBS Vastgoedbeheer en de gebruiker van de website ontstaan. KBS Vastgoedbeheer geeft geen enkele garantie voor de woningzoekenden die via deze website een huurwoning proberen te vinden. KBS Vastgoedbeheer handelt slechts als bemiddelaar.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Envolutions heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Envolutions of KBS Vastgoedbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen via deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor is gegeven.

Wijzigingen

Envolutions behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.