Informatie voor huurders

Op basis van de Wet goed verhuurderschap zijn uw verhuurder en verhuurbemiddelaar verplicht u informatie te verstrekken bij het aangaan van de huurovereenkomst. Die informatie vindt u op dit blad. Het gaat om algemene informatie, geen specifieke informatie over uw huurovereenkomst.

De inhoud van deze informatie brengt geen verandering in de afspraken die in de huurovereenkomst staan. Wij hebben ons best gedaan om correcte informatie te geven. Het kan zijn dat de inhoud van de wet anders is dan in dit informatieblad vermeld is. In dat geval blijft de werkelijke inhoud van de wet doorslaggevend.

U kunt dus geen rechten ontlenen aan dit informatieblad.

Rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde

Gebruik

U bent verplicht om het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bestemming die in de huurovereenkomst staat. Voor het gebruik van een woning betekent dat bijvoorbeeld dat u de woning niet mag gebruiken voor andere doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook het gebruik voor strafbare activiteiten, zoals een hennepkwekerij of -drogerij, drugslab of opslag van wapens of vuurwerk, is niet toegestaan. U moet de woning zelf bewonen en daar uw hoofdverblijf hebben. U mag de woning niet aan iemand anders in gebruik geven, ook niet gedeeltelijk. Ook tijdelijk gebruik door iemand anders is verboden, ook als die ander daar geen huur voor betaalt.

Wilt u het gehuurde toch graag anders gebruiken dan u heeft afgesproken? Zorg dan dat u vooraf schriftelijke toestemming van uw verhuurder heeft.

Komt u uw verplichtingen ten aanzien van het gebruik van het gehuurde niet na? Dan kan dat ertoe leiden dat u een boete of schadevergoeding aan uw verhuurder moet betalen. Het kan er daarnaast ook toe leiden dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. U moet de woning dan verlaten. Het kan dan moeilijk zijn om een andere woning te vinden.

Toegang verhuurder

De verhuurder mag alleen met uw toestemming het gehuurde betreden, tenzij:

  1. er sprake is van een dringende noodsituatie waarvoor direct ingrijpen noodzakelijk is;
  2. aan de woon- of verblijfsruimte dringende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 7:220 lid 1 BW;
  3. uw verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie als bedoeld in artikel 7:220 lid 2 BW en u daarmee heeft ingestemd of de rechter heeft geoordeeld dat uw verhuurder daartoe een redelijk voorstel heeft gedaan;
  4. uw verhuurder krachtens artikel 5:56 BW iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf;
  5. het gaat om een bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur als bedoeld in artikel 7:223 BW.

De wet verplicht u in een aantal gevallen om de verhuurder toestemming te geven om de woning te betreden. Daarnaast kan het zijn dat u met uw verhuurder heeft afgesproken dat u toegang zult verlenen. U kunt ook in de huurovereenkomst toestemming hebben gegeven om de woning te betreden, bijvoorbeeld om te controleren of u zich aan de afspraken in de huurovereenkomst houdt.

Soorten huurovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten. De wet verplicht uw verhuurder en verhuurbemiddelaar om u te informeren over de soorten huurovereenkomsten met de betreffende huur- en huurprijsbescherming, de mogelijkheden tot jaarlijkse huurverhoging en de wijze waarop u de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel kunt berekenen. Informatie daarover vindt u op www.rijksoverheid.nl (onder “Verschillende soorten huurcontracten voor een woning”).

Gebreken

Zijn er gebreken aan het gehuurde? Sommige zaken moet u zelf oplossen. Dat is het geval als het gaat om kleine herstellingen. Dat zijn gebreken die u met geringe kosten zelf kunt herstellen. Een lijst met voorbeelden van kleine herstellingen vindt u op wetten.overheid.nl/BWBR0014931/#Bijlage. Ook als het gaat om gebreken aan veranderingen en toevoegingen die u zelf heeft aangebracht of die u heeft overgenomen van een vorige huurder, moet u die gebreken zelf verhelpen.

Valt een gebrek niet in een van die categorieën? Neem dan contact op met uw verhuurder. Als uw verhuurder een beheerder heeft aangewezen, dan kunt u dat doen via de beheerder. De contactgegevens staan in de huurovereenkomst.

Huurcommissie of kantonrechter

In bepaalde gevallen kunt u, als u er met uw verhuurder niet uit komt, een geschil voorleggen aan de Huurcommissie of de kantonrechter. Daar over vindt u meer informatie op www.rijksoverheid.nl (onder “Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer bij de kantonrechter?”).

Waarborgsom

In de huurovereenkomst staat of u een waarborgsom betaalt en wat het bedrag van de waarborgsom is. Na het einde van de huurovereenkomst beoordeelt de verhuurder of u het gehuurde goed heeft achtergelaten. Als er schade aan de woning is of als u nog niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan uw verhuurder de openstaande schuld verrekenen met de waarborgsom. Een eventueel restant van de waarborgsom moet uw verhuurder u binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. Valt er niets te verrekenen? Dan moet de verhuurder de waarborgsom binnen 14 dagen terugbetalen.

Houd er rekening mee dat de terugbetaling van de waarborgsom niet betekent dat u niets meer verschuldigd bent. Met name als u servicekosten betaalt, kan het zijn dat er nog een afrekening volgt.

Servicekosten

In de huurovereenkomst staat of de verhuurder – naast het gebruik van de woning – aanvullende leveringen en diensten verzorgt en wat uw betalingsverplichting daarvoor is.

Contactgegevens verhuurder / beheerder

Voor zaken die het gehuurde betreffen kunt u terecht bij uw verhuurder. De contactgegevens vindt u in de huurovereenkomst. Als de verhuurder een beheerder heeft aangewezen, kunt u voor deze zaken bij de beheerder terecht.

Contactgegevens meldpunt

Uw verhuurder wil graag een goed verhuurder zijn. Als u het ergens niet mee eens bent, probeer dan eerst om er met uw verhuurder uit te komen. Als uw verhuurder zich niet als een goed verhuurder gedraagt, kunt u dat melden bij een meldpunt dat door de gemeente ingesteld moet worden. De contactgegevens van het meldpunt in uw gemeente zijn:

Nijmegen

E-mail: info@meldpunthuurders-nijmegen.nl
Telefoon: 06 18 11 50 40
Website: https://www.meldpunthuurders-nijmegen.nl/meldpunt-inschakelen/

Arnhem

E-mail: balie@huurdershuis.nl
Telefoon: 06 54 97 63 80
Website: https://www.huurdersbalie.nl/formulier-meldingen/

Wageningen

E-mail: wonen@wageningen.nl

Den Bosch

E-mail: meldpuntverhuurderschap@s-hertogenbosch.nl