Algemene voorwaarden voor Huurders – Versie 1 januari 2024

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

Artikel 3 Het gebruikersaccount

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

Artikel 5 Het (woning)aanbod

Artikel 6 Totstandkoming van de Overeenkomst 

Artikel 7 Gegevens van de Huurder

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst 

Artikel 9 Verplichtingen van Huurder

Artikel 10 Inkomenseis

Artikel 11 Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder

Artikel 12 Klachten en verjaring 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Artikel 15 Overmacht

Artikel 16 Intellectueel eigendom 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavig document.
 2. KBS Vastgoedbeheer B.V.: gebruiker van deze algemene voorwaarden (hierna ook: KBS Vastgoedbeheer).
 3. Huurder: de natuurlijke persoon die een woning wenst te huren en waarmee KBS Vastgoedbeheer een overeenkomst aangaat.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KBS Vastgoedbeheer en huurder.
 5. Partijen: KBS Vastgoedbeheer en huurder gezamenlijk.
 6. Schriftelijk: zowel traditioneel schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 7. Verhuurder: de eigenaar van een aangeboden huurwoning.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving bij KBS Vastgoedbeheer en op alle overeenkomst die daaruit voortkomen. Tevens zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van onze website.
 2. Eventuele afwijkingen of wijzigingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling heeft.
 4. Wanneer de inhoud van deze Algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Partijen gesloten overeenkomst, hebben de afspraken uit de Overeenkomst voorrang op deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het gebruikersaccount

 1. Je beschikt over een gebruikersaccount zodra je je hebt ingeschreven op www.kbsvastgoedbeheer.nl en je de Algemene voorwaarden hebt aanvaard.
 2. Het gebruikersaccount is één jaar geldig. Na één jaar wordt het gebruikersaccount automatisch beëindigd.
 3. Indien je je inschrijving eerder wil beëindigen dien je dit schriftelijk bij KBS Vastgoedbeheer aan te geven. Je inschrijving is beëindigd wanneer KBS Vastgoedbeheer je inschrijving schriftelijk of per e-mail heeft beëindigd.

Artikel 4 – Persoonsgegevens en privacy

 1. De persoonsgegevens van Huurder worden opgenomen in de administratie van KBS Vastgoedbeheer.
 2. KBS Vastgoedbeheer verstrekt zonder toestemming van Huurder nooit gegevens aan derden.
 3. De geregistreerde gegevens worden door KBS Vastgoedbeheer uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel.
 4. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt en om wordt gegaan met persoonsgegevens staat uitgewerkt in de privacyverklaring welke op de website van KBS Vastgoedbeheer staat.

Artikel 5 – Het (woning)aanbod

 1. Alle door KBS Vastgoedbeheer gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen van huurwoningen zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website van KBS Vastgoedbeheer binden KBS Vastgoedbeheer niet.
 3. KBS Vastgoedbeheer garandeert niet dat de aangeboden huurwoningen op de website van goede kwaliteit en veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke vereisten.
 4. Indien Huurder interesse heeft in een woning, kan Huurder contact opnemen met KBS Vastgoedbeheer voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging.

Artikel 6 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In dit geval is dat het moment dat de huurbevestiging volledig is ingevuld en door Huurder is ondertekend.

Artikel 7 – Gegevens van de Huurder

 1. De gegevens welke bij het tot stand komen van de Overeenkomst door Huurder dienen te worden verstrekt, dienen juist en volledig te zijn. KBS Vastgoedbeheer is nooit aansprakelijk indien er gebruik is gemaakt van gegevens die niet juist of volledig zijn aangeleverd door Huurder.
 2. De door Huurder verstrekte gegevens zullen door KBS Vastgoedbeheer enkel worden gebruikt in het kader van Overeenkomst. De gegevens worden conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.
 3. Huurder zal KBS Vastgoedbeheer steeds zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op de hoogte brengen van wijzigingen in zijn/haar gegevens.

Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de Overeenkomst of uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst, blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. KBS Vastgoedbeheer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. KBS Vastgoedbeheer is niet de vertegenwoordiger van Huurder.

Artikel 9 – Verplichtingen van Huurder

 1. Huurder wordt geacht de huurwoning voor het ondertekenen van de huurovereenkomst te hebben bezichtigd en zorgvuldig te hebben geïnspecteerd.
 2. Huurder draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan KBS Vastgoedbeheer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KBS Vastgoedbeheer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KBS Vastgoedbeheer zijn verstrekt, heeft KBS Vastgoedbeheer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Huurder is verplicht om KBS Vastgoedbeheer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Huurder vrijwaart KBS Vastgoedbeheer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Huurder toerekenbaar is.
 5. Indien Huurder een huurwoning wenst te huren, dient hij/zij geldige identiteitspapieren aan KBS Vastgoedbeheer te verstrekken.
 6. Indien Huurder niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens KBS Vastgoedbeheer heeft voldaan of onrechtmatig jegens KBS Vastgoedbeheer handelt, heeft KBS Vastgoedbeheer het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan Huurder in rekening te brengen en heeft KBS Vastgoedbeheer het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 10 – Inkomenseis

 1. KBS Vastgoedbeheer kan aan het huren van een woning een inkomenseis koppelen. Indien Huurder een lager inkomen heeft dan de inkomenseis, is Huurder verplicht een garantie te laten tekenen door een derde die een inkomen heeft dat gelijk of hoger is dan de inkomenseis.

Artikel 11 – Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder

 1. Verhuurder bepaalt uiteindelijk of er een huurovereenkomst met Huurder wordt aangegaan.
 2. Een eventueel tot stand gekomen huurovereenkomst is een huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. KBS Vastgoedbeheer is geen partij bij deze huurovereenkomst en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van Verhuurder.
 3. Indien Verhuurder zijn/haar verplichtingen jegens Huurder niet nakomt, kan KBS Vastgoedbeheer daarvoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 – Klachten en verjaring

 1. Klachten over de door KBS Vastgoedbeheer uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gemeld bij:

KBS Vastgoedbeheer
Van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen
Nederland
Telefoonnummer: 024-7370289
E-mail: info@kbsvastgoedbeheer.nl

 1. Klachten worden door KBS Vastgoedbeheer binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal Huurder hiervan op de hoogte worden gesteld.
 2. Alle aanspraken jegens KBS Vastgoedbeheer die niet binnen één jaar na hun ontstaan bij KBS Vastgoedbeheer zijn ingediend, vervallen automatisch door verjaring.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De informatie, inlichtingen en diensten vermeld op de website van KBS Vastgoedbeheer, kunnen technische onjuistheden en/of typefouten bevatten. KBS Vastgoedbeheer kan niet garanderen dat de gegevens altijd volledig juist zijn. KBS Vastgoedbeheer zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf zijn altijd mogelijk en kunnen leiden tot verstoorde gegevens. KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor mogelijke verstoringen en/of onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij de verstoring of fout nadrukkelijk te wijten is aan KBS Vastgoedbeheer.
 2. KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de Huurder heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij KBS Vastgoedbeheer te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
 3. KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor verandering of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 4. KBS Vastgoedbeheer staat niet in voor de juistheid van de door de Verhuurder verstrekte gegevens. KBS Vastgoedbeheer is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat Verhuurder aan Huurder of aan KBS Vastgoedbeheer onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 5. KBS Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van Verhuurder, Huurder zelf of een derde.
 6. Verhuurder is verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst welke, al dan niet met tussenkomst van KBS Vastgoedbeheer, met Huurder is gesloten. KBS Vastgoedbeheer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud.
 7. Huurder zal KBS Vastgoedbeheer op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de (technische) staat van onderhoud waarin de huurwoning zich op enig moment bevindt. KBS Vastgoedbeheer kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de huurwoning niet voldoet aan de verwachtingen van Huurder.
 8. KBS Vastgoedbeheer is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt indirecte schade.
 9. Indien KBS Vastgoedbeheer aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de dienstverlening die Huurder aan KBS Vastgoedbeheer heeft betaald.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. KBS Vastgoedbeheer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Huurder geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling;
  • na het sluiten van de Overeenkomst KBS Vastgoedbeheer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat Huurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Voorts is KBS Vastgoedbeheer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KBS Vastgoedbeheer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 15 – Overmacht

 1. KBS Vastgoedbeheer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht dient onder andere, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, internet- en stroomstoring, weersinvloeden, verkeersstoringen, overstromingen, aardverschuivingen, terrorisme, belemmeringen door derden, werkstakingen, branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van KBS Vastgoedbeheer, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid en diefstal.
 2. Tevens is er sprake van overmacht aan de zijde van KBS Vastgoedbeheer indien de huurwoning welke door Huurder is gehuurd niet aan Huurder ter beschikking wordt gesteld ten gevolge van bijvoorbeeld brand of andere niet aan KBS Vastgoedbeheer toe te rekenen omstandigheden. In een dergelijk geval kan KBS Vastgoedbeheer niet verplicht worden om zorg te dragen voor een vervangende huurwoning.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de Overeenkomst of welke via de website en/of social mediakanalen van KBS Vastgoedbeheer worden getoond, berusten uitsluitend bij KBS Vastgoedbeheer en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van KBS Vastgoedbeheer worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is Huurder niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBS Vastgoedbeheer, door haar geproduceerde werken, adviezen, rapporten, documenten, contracten, ontwerpen en programma’s te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 3. Indien het bepaalde in dit artikel wordt overtreden heeft KBS Vastgoedbeheer het recht haar schade te verhalen bij Huurder.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen KBS Vastgoedbeheer en Huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen KBS Vastgoedbeheer en Huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar KBS Vastgoedbeheer is gevestigd.