Nieuwe Wet ‘Wet Goed Verhuurderschap’

De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 juli 2023 in werking getreden. De algemene gedragsnormen voor verhuurders worden in deze wet geïntroduceerd en daarbij krijgen gemeenten diverse bevoegdheden.

U als verhuurder moet zich houden aan regels die huurmisstanden voorkomen. Bijvoorbeeld tegen intimidatie en woondiscriminatie, een te hoge borg of overschrijding van de maximale huurprijs aan de huurder vragen.

Deze extra regels in de wet moeten ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld geen onredelijke servicekosten worden berekend of dat deze niet uitkomen boven de toegestane servicekosten. De wet goed verhuurderschap moet ongewenste verhuurpraktijken in de toekomst voorkomen en tegengaan.

In dit artikel gaan we u als verhuurder uitleggen wat de plichten van de verhuurder zijn met de intrede van de wet goed verhuurderschap. Wij doen dit op hoofdlijnen. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor de algemene regels.

Uitleg Wet goed verhuurderschap

Met het goedgekeurde wetsvoorstel ‘Wet goed verhuurderschap’ wil de regering niet toegestane verhuurpraktijken tegengaan en het liefst voorkomen. De aangenomen wet richt zich tot verhuurders van reguliere woonruimte en verhuurders en verhuurbemiddelaars van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten.

De instrumenten bestaan voornamelijk uit (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurvergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen.

Gemeenten

Deze nieuwe wet geeft met name gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Met de verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld. Denk hierbij aan een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte.

Verblijfsruimten verplicht maken is tevens een mogelijkheid voor gemeenten. In deze nieuwe wet zijn er ook specifieke regels opgesteld waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd.

Handhaving en Meldpunt

Nog lang niet alle gemeenten hebben een verplicht meldpunt bij de intrede van de wet goed verhuurderschap vanaf 1 juli 2023, slechts een aantal grote gemeenten. Vanaf 1 januari 2024 komt daar verandering in, want dan moeten overige gemeenten een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag.

Naar aanleiding van een melding kan de gemeente zelf dit zelf oplossen of, als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar hij of zij verder geholpen kan worden.

Voor het oplossen van een geschil beschikt de gemeente over diverse bestuursrechtelijke instrumenten om sancties op te leggen aan de verhuurder. Dit kan variëren van een waarschuwing, bestuursdwang, een bestuurlijke boete en als ultiem besluit de beheerovername.

Het is juist daarom belangrijk voor aanstaande en bestaande verhuurders om te weten welke veranderingen er door de wet goed verhuurderschap plaats hebben gevonden.

Wat verandert er voor verhuurders?

Om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan zijn er nieuwe maatregelen van kracht. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars.

Algemene rechten en plichten

Wanneer er een huurcontract wordt afgesloten moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Een aantal afspraken dienen te worden afgedekt zoals:

 • De woning mag alleen worden gebruikt zoals is afgesproken met de verhuurder.
 • Wanneer u de woning wilt betreden, dan mag dit alleen met toestemming van de huurder. Er bestaan wel uitzonderingen op deze regel, zoals een (dringende) noodsituatie.
 • Indien de woning gebreken vertoont, dient er een kostenverdeling worden bepaald. Op de pagina van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden. Er kan ook gebruik worden gemaakt van het Gebrekenboek van de Huurcommissie (1 juli 2023).
 • Er dient een overzicht te worden opgenomen met redenen waarom de huurder terechtkan bij de Huurcommissie of de kantonrechter. Ditzelfde geldt voor de verhuurder.
 • Wanneer is sprake is van een waarborgsom, dan moet de verhuurder de huurder informeren over:
  – de totale waarde van de waarborgsom;
  – de termijnen waarbinnen de waarborgsom terug moet worden betaald;
  – Op welke wijze de waarborgsom moet worden terugbetaald.
 • De huurder heeft het recht om vragen te stellen over de woning. Daarom moeten ook de contactgegevens worden vastgelegd.
 • Wanneer er sprake is van servicekosten, dan moet de verhuurder dit duidelijk vermelden. Minimaal moet het volgende worden opgenomen:
  – De hoogte van de servicekosten;
  – De huurder dient een jaarlijkse volledige kostenspecificatie te ontvangen.
 • Contactgegevens van de huurder moeten ook bekend zijn bij het gemeentelijk meldpunt

Voorkomen van woondiscriminatie

Er moet een duidelijke en transparante selectiemethode worden gebruikt om woondiscriminatie tegen te gaan. De selectiecriteria die gebruikt worden mogen niet van discriminerende aard zijn. Wanneer een kandidaat worden afgewezen, moet u kunnen uitleggen waarom er voor een andere huurder is gekozen.

Maximaal twee maanden kale huur

De verhuurder mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen. Daarnaast worden verhuurders verplicht om afspraken met huurders schriftelijk vast te leggen. Het is niet toegestaan om extra bemiddelingskosten te vragen aan de huurder.

Verhuur aan een arbeidsmigrant

Vanaf 1 juli 2023 zijn er ook extra regels voor arbeidsmigranten. Voor deze groep huurders moet de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

U moet de informatie over de algemene regels/rechten en plichten van de huurder aanbieden in een taal die begrijpelijk is voor de arbeidsmigrant of voor welke taal hij/zij de voorkeur heeft.

Onredelijke servicekosten

Servicekosten mogen in rekening worden gebracht. Dit zijn de kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Denk hierbij aan werkzaamheden van de huismeester of schoonmaak. Het niet toegestaan om onredelijke servicekosten te vragen aan uw huurder. De huurder heeft het recht om een jaarlijkse afrekening te vragen van de servicekosten.

Verbod op intimidatie

Intimidatie is niet toegestaan aan de huurder. Bijvoorbeeld een dreigement om de huurovereenkomst te beëindigen of het afsluiten van de elektriciteit.

Gelukkig heeft u als verhuurder bij KBS een prima partner, wij ontzorgen u van alle bestaande en nieuwe regelgeving.

Wij voldoen aan de Eisen van Verhuurbemiddelaars

Onze werkwijze is gericht op eerlijkheid en transparantie, waarbij we ervoor zorgen dat alle huurovereenkomsten die we bemiddelen volledig voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij zorgen voor duidelijke en begrijpelijke huurcontracten, waarin wij alle essentiële voorwaarden helder schriftelijk vastleggen.

Daarnaast werken we nauw samen met verhuurders om ervoor te zorgen dat hun woningen goed worden onderhouden en dat eventuele reparaties snel en efficiënt worden uitgevoerd. We streven ernaar om redelijke huurprijzen te hanteren, in lijn met de kwaliteit van de woningen.

Onze rol als verhuurbemiddelaar, of beheerder omvat ook het verstrekken van uitgebreide informatie aan huurders over de woningen en de bijbehorende huurvoorwaarden. We zijn toegewijd om te voldoen aan de informatieplicht en ervoor te zorgen dat huurders goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten.

Kortom, als bedrijf zijn we volledig in lijn met de Wet Goed Verhuurderschap en werken we eraan om de huurmarkt in Nederland eerlijker en transparanter te maken. Wij streven naar een harmonieuze huurervaring voor zowel huurders als verhuurders, waarbij de rechten en plichten van beide partijen gerespecteerd worden en er een gezonde balans ontstaat tussen huurder en verhuurder.